Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa: 0,00 zł

Regulamin

 

Regulamin konkursu świątecznego
Wygraj rowerek G-Bike

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann ul. Wiśniowa 61/5, 02-520 Warszawa oficjalny dystrybutor produktów firm  Micro Mobility AG z siedzibą w Kuesnacht w Szwajcarii, zwany dalej „Micro Polska”
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin konkursu reguluje zasady i warunki, na jakich konkurs zostanie przeprowadzony.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej..
 5. Osoba biorąca udział w konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Micro Polska oraz innych podmiotów z nim związanych lub biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 7. Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem pracy z konkursu
 8. Konkurs polega na zrobieniu oraz opublikowaniu na Instagramie zdjęcia o tematyce światecznej, sportowej lub zabawnej oraz oznaczeniu na nim hasztagiem profilu Micro Polska - @hulajnogi.micro
 9. Adres profilu MICRO Polska na Facebook to: https://www.facebook.com/hulajnogi.micro/
 10. Adres profilu MICRO Polska na Instagram to: https://www.instagram.com/micro_polska/
 11. W konkursie biorą udział osoby, które dodadzą zdjęcie na portalu Instagram wraz z odpowiednim hasztagiem.

 

Spośród zamieszczonych wpisów:

 

 1. Jury dokona wyboru maksymalnie 5 osób, których autorom zostanie przyznana nagroda główna i 4 nagrody pocieszenia.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
 3. Każdy z autorów zwycięskich wypowiedzi otrzyma nagrodę drogą kurierską w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Uczestnik może być zwycięzcą konkursu tylko raz, niezależnie od liczby wpisów.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej niezwłocznie po podjęciu decyzji o wyborze przez jury.Nagrody:
 6. Zwycięzca  otrzyma rowerek MICRO G-bike dla dzieci o wartości 499 zł.
 7. Cztery wyróżnione osoby otrzymają prezent pocieszenia w postaci gadżetów MICRO wybranych przez organizatora.
 8. Micro Polska w osobnej wiadomości poprosi zwycięzcę o podanie danych do wysyłki nagrody.
 9. Laureat zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia o wygranej wysłać dane do wysyłki hulajnogi. W przeciwnym razie wybrana zostanie kolejna osoba spośród laureatów.

 

 

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Konkursu w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Organizator  GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann  z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 48 lok 16, Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 521-260-97-77 prowadząca sklep: hulajnogimicro.pl
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest pod adresem Administratora oraz e-mailowo pod adresem: sklep@hulajnogimicro.pl
 3. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia  konkursu #Mikołajki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora doraźnie, na podstawie zgody Uczestnika poprzez wysłanie zgłoszenia i akceptację regulaminu  lub Laureata poprzez Regulaminu wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, wydania Nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Nagród będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez nich zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom przysługuje skarga do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podanie dodatkowych danych w Formularzu Laureata, lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 9. Dane osobowe w Konkursie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne

 

Postanowienia końcowe

 1. Decyzje jury są ostateczne. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania maksymalnej liczby nagród.
 2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.hulajnogimicro.pl/regulamin-konkursu
 3. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 4. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim określone.
 7. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Życzenia są wynikiem jego osobistej twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Życzenia przesłane do Organizatora przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.