Nowa dostawa juz tu jest! 

GWARANCJA

Najważniejsze informacje

Jako oficjalny polski dystrybutor produktów szwajcarskiej firmy Micro Mobility przyjmujemy na siebie zobowiązania wynikające z gwarancji producenta oraz nas jako dystrybutora produktu. Jednocześnie informujemy, że w związku z reklamacją towaru wszystkie procedury powinien prowadzić sprzedawca, czyli sklep, z którym zawarli Państwo umowę kupna-sprzedaży. Niezależnie od przejęcia przez dystrybutora pokrywających się części zobowiązań wynikających z obsługi gwarancji (na podstawie naszej umowy ze sprzedawcą, dodatkowej gwarancji dystrybutora lub dodatkowej gwarancji producenta), to sprzedawca pozostaje stroną odpowiedzialną za obsługę reklamacji z tytułu przepisów prawa o sprzedaży konsumenckiej lub Państwa Umowy ze Sprzedawcą (Faktura VAT wraz z warunkami gwarancji).

W przypadku, gdy sprzedawca nie reaguje na Państwa zgłoszenia w ramach gwarancji lub odsyła do dystrybutora prosimy o wypełnienie zgłoszenia gwarancyjnego zamieszczonego na tej stronie internetowej z podaniem nazwy sklepu, w którym dokonano zakupu.

Jednocześnie informujemy, że towar zakupiony poza terytorium RP oraz w sklepach, które nie współpracują z GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann w zakresie odsprzedaży towaru nie jest objęty naszą gwarancją.

 

Dowód sprzedaży

Prosimy o przechowywanie dowodu sprzedaży (mail, paragon, faktura VAT) w bezpiecznym miejscu. Gwarancja lub reklamacja będzie zaakceptowana tylko na podstawie dowodu sprzedaży.

Produkty Micro Mobility mają dwuletnią gwarancję na wady materiału i produkcyjne. W czasie obowiązywania gwarancji decyzja o naprawie albo zastąpieniu produktu będącego na gwarancji nowym jest podejmowana przez oficjalnego dystrybutora produktów Micro Mobility Systems AG firmę GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznego uszkodzenia towaru i wywołanego nim niesprawnego jego działania, czyszczenia towaru, uszkodzenia i niesprawnego działania towaru wynikłego z niewłaściwego użytkowania, jak niewłaściwe złożenie, nierozsądne używanie, jak np. wjeżdżanie na krawężnik itp. czy normalnego zużycia. Kółka nie podlegają wymianie gwarancyjnej. Zgłoszenia prosimy dokonać na druku pobranym z naszej strony internetowej lub napisać krótkie oświadczenie z informacją o problemie oraz dacie i przyczynie jego powstania.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, dokręcanie śrub, użytkowanie zgodne z zaleceniami itp.

Gwarancją nie są więc objęte:

niewłaściwe lub niezgodnego z instrukcją użytkowanie, przechowywania, konserwacja,
samowolne (dokonywane przez użytkownika, nieautoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) naprawy, przeróbki lub inne zmiany konstrukcyjne,
użytkowanie towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń

Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony również nie podlega gwarancji.

Abyśmy mogli rozpatrzyć reklamację jako uprawnienie gwarancyjne należy najpierw dostarczyć nam kopię dowodu dostawy (zakupu) oraz kompletnie wypełnione Zgłoszenia Gwarancyjne. Na tej podstawie dokonamy odbioru towaru od reklamującego przy czym prosimy o dołączenie w/w dokumentów w formie wydruków do przesyłki.

W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych reklamujący zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji gwarancyjnej. Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Polski.

Więcej szczegółów na temat zobowiązań wynikających z gwarancji znajdą Państwo w Regulaminie.